Aktualności
Dotacje na innowacje

*
Sklep internetowy

Sklep komputerowy

Informacje

mapa mapa
* Zaproszenie do składania ofert
Innowacyjna gospodarka Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci

Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Projekt: Wdrożenie narzędzi informatycznych do usprawnienia współpracy B2B realizowany jest w ramach umowy UDA-POIG.08.02.00-02-088/09-00.


1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakup licencji i wdrożenie nowego systemu informatycznego wspieraj±cego współpracę Zamawiającego z innymi przedsiębiorstwami (B2B) oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie korzystania z systemu. Docelowy system oparty powinien być na pełnej bazie danych o klientach, produktach, usługach, płatnościach, stanach magazynowych, prowadząc tym samym do poprawy efektywności realizacji procesów biznesowych Zamawiającego, między innymi poprzez wprowadzenie automatyzacji wymiany informacji w obszarze Zamawiający - Partner (inne przedsiębiorstwo). Przewidywana liczba użytkowników - 18.

2. Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia.

A. System zintegrowany, obejmujący swoją funkcjonalnością platformę B2B zapewniającą elektroniczną wymianę danych, a dodatkowo:

 • Obsługę wielu magazynów;
 • Planowanie zakupów;
 • Sprzedaż;
 • Finanse;
 • Raportowanie;
 • Majątek trwały;
 • Możliwość automatycznego przypominania o zdarzeniach i zjawiskach zachodzących w systemie.
B. Nowoczesna technologia, produkt w fazie rozwojowej.
C. Wykorzystanie bazy danych.
D. Integracja z Microsoft Office.
E. Możliwość pracy w systemie z angielskim interfejsem użytkownika.
F. Zgodność z polskimi standardami rachunkowości.

3. Wymagania wobec Oferentów.

Do udziału w konkursie zaproszone są podmioty spełniające następujące warunki:
A. Udokumentowane funkcjonowanie na rynku wdrożeń systemów informatycznych w Polsce od co najmniej 5 lat.
B. Potwierdzone co najmniej 5 realizacji z zakresu wdrożenia platformy B2B.
C. Posiadanie pozytywnego doświadczenia jako dostawca prac wdrożeniowych, udokumentowanego referencjami oraz opisami zrealizowanych wdrożeń.
D. Doświadczenie w integracji oferowanego systemu z urządzeniami zewnętrznymi typu kolektory danych i czytniki kodów kreskowych.
E. Dysponowanie zespołami wdrożeniowymi o potwierdzonych kompetencjach, pomocy technicznej i obsługi powdrożeniowej.
F. Zdolność organizacyjna, finansowa i techniczna do sprawnej realizacji zamówienia spełniając łącznie następuj±ce warunki:
 • Minimalne zatrudnienie kadry do wdrożeń oferowanego oprogramowania - 10 osób potwierdzone uznawanymi certyfikatami znajomości wdrażanych systemów.
 • Posługiwanie się sprawdzoną, powtarzalną i efektywną metodyką wdrażania oprogramowania sprawdzoną w polskich przedsiębiorstwach.
 • Umiejętność przedstawienia propozycji etapowego harmonogramu wdrożenia z uwzględnieniem własnej metodyki, celów strategicznych i specyfiki biznesowej Zamawiającego.
G. Lokalizacja siedziby lub oddziału Oferenta w odległości zapewniaj±cej sprawną obsługę wdrożeniową i serwisową Zamawiającego.

4. Kryteria wyboru dostawcy.
 • Dostosowanie systemu do wyżej określonych oczekiwań Zamawiającego i możliwości zastosowania rozwi±zań współpracy B2B.
 • Doświadczenie i zasoby techniczne Oferenta deklarowane na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Cena netto zamówienia.
 • Czas reakcji serwisowej.
5. Termin realizacji zamówienia - do 31.08.2010r.

6. Miejsce dostawy i wdrożenia - 59-900 Zgorzelec Ul. Podwale 15.

7. Termin składania ofert upływa 31 marca 2010r. o godz. 15 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres interhurt@interhurt.com.pl lub pocztę tradycyjną na adres Zamawiającego.

Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

8. Oferta oferenta powinna zawierać między innymi:
 • Nazwę i adres oferenta.
 • Datę sporządzenia.
 • Cenę całkowitą netto i brutto.
 • Termin ważności oferty - co najmniej do 30.04.2010r.
 • Szczegółowy opis przedmiotu oferty.
 • Informacje i załączniki potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunków określonych w pkt. 3 niniejszego zapytania.
9. Zapytanie ofertowe umieszczono również na stronie internetowej: Kontakt oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.Ewentualne pytania należy kierować do:
Wojciech Brzeziński
Dyrektor Handlowy

Telefon 75 77 56 013
Numer faksu 75 77 54 494
interhurt@interhurt.com.pl

Subskrypcja


Więcej informacji
Katalogi

Dział
katalogów firm:


zapraszamy do zapoznania
się z ofertami.
Aktualności

Vector

Parker Sonnet
już dostępne
Partnerzystrona główna | aktualności | promocje | zamówienia | sklep komputerowy | o firmie | kontakt
copyright © 2008 - INTERHURT Sp. z o.o.